Vẽ vòng nách

Nối HC2. Điểm I là điểm giữa HC2. BS: sa vạt = 2 cm., Lai áo chừa 1,5 cm đường may.
Vẽ vòng nách
AG: ngang vai = ½ Nv = 26 : 2 = 13 cm.
Gh: hạ vai = 1/10 Nv = 2,5 cm.
Nối EH: sườn vai.
CC1: ngang ngực = ¼ Vn + 2 cm → 3 cm cử động = 17 cm.
CC2: vào nách = AG – 2 cm = 11 cm.
Nối HC2. Điểm I là điểm giữa HC2.
Nối C1I. J là điểm giữa C1I.
Nối JC2. K là điểm giữa của JC2.
Vẽ vòng nách qua các điểm: H, I, K, C1.
Vẽ đường sườn áo và vai áo.
BB1: ngang mông = ngang ngực + 1 cm = CC1 + 1 cm = 18 cm.
Vẽ sườn áo qua các điểm: C1, B1. Khoảng giữa sườn áo vẽ cong vào 1 cm.
BS: sa vạt = 2 cm.
Vẽ cong lai áo từ B1 đến S.
Cách cắt
Cắt 2 mảnh thân trước đối nhau.
Vòng cổ chừa 0,5 cm đường may.
Sườn vai chừa 1 cm đường may.
Vòng nách chừa 0,5 cm.
Sườn áo chừa 1 cm đường may.
Lai áo chừa 1,5 cm đường may.
Thân sau
Xếp vải
Từ biên vải đo vào ¼ Vn + 2 cm đến 3 cm cử động + 2 cm đường may, gấp đôi vải lại, mặt phải vải vào trong, mặt trái ra ngoài.
Nếp vải gấp đôi hướng về phía người cắt.
Vẽ lai áo bên tay phải, cổ áo bên tay trái.
Các kích thước ở bề ngang đều tính từ nếp vải gấp đôi
Cách vẽ
AB: dài áo = Da = 45 cm.
AC: hạ nách áo = ¼ Vn = 56/4 = 14 cm.
Vẽ vòng cổ thân sau
AE: vào cổ = 1/5 Vc = 5 cm.
AF: hạ cổ = 1 cm.
Vẽ cong vòng cổ EF.
Vẽ vòng nách thân sau
AG: ngang vai = ½ Nv = 13 cm.
Gh: hạ vai = 1/10 Nv = 2,5 cm.
Nối đường EH: đường sườn vai.
CC1: ngang ngực = ¼ Vn + 2 cm → 3 cm cử động = 17 cm.
CC2: vào nách = AG – 1 cm = 13 cm – 1 cm = 12 cm.
Nối HC2. Điểm I là điểm giữa HC2.
Nối C1I. J là điểm giữa C1I.
Nối JC2. K là điểm giữa của JC2.
Vẽ vòng nách qua các điểm: H, I, K, C1.
Vẽ đường sườn áo và vai áo.
BB1: ngang mông = ngang ngực + 1 cm = CC1 + 1 cm = 18 cm.
Vẽ đường sườn áo qua các điểm: C1, B1. Khoảng giữa sườn áo vẽ cong vào 1 cm. vẽ cong lai áo từ B1 → B.
Cách cắt
Đường AB là vải gấp đôi.
Vòng cổ chừa 0,5 cm đường may.
Sườn vai chừa 1 cm đường may.
Vòng nách chừa 0,5 cm.
Sườn áo chừa 1 cm đường may.
Lai áo chừa 1,5 cm đường may.
Tay áo