Thân sau

B1B2: ngang ống = 13 cm.
Thân sau
AF: hạ cổ sau = 1,5 cm.
CC1: ngang ngực = ¼ Vn + 4 cm = 16 cm.
DD1: vào đáy sau = 1/5 Vb = 11,5 cm.
BB1: DD1 – 5 cm = 6,5 cm.
Bâu lá sen nằm
Đặt sườn vai hai thân áo nằm chồng lên nhau 4,5 cm. vẽ bâu áo cong theo vòng cổ áo, bề rộng bâu 3,5 cm.
Cách cắt
Cách 1 thân trước, 2 thân sau, hai lớp vải bâu áo.
Vòng cổ chừa 0,5 cm.
Sườn vai chừa 1 cm.
Lai tay, lai quần chừa 2,5 cm.
Sườn áo, sườn ống quần, vòng đáy chừa 1 cm.
Phần đinh áo, gài nút chừa 3 cm.
Quy trình may
May ráp đường giữa thân sau: áp dụng đường may can rẽ.
May ráp sườn vai: áp dụng đường may can rẽ.
May bâu áo: may nối lộn đường vành ngoài bâu. Lộn bâu ra bề mặt và ủi sát mép đường may.
Ráp bâu vào thân áo: áp dụng đường may viền gấp mép đạt bâu áo nằm giữa thân áo và lớp vải viền.
Ráp sườn tay và sườn áo: áp dụng đường may can rẽ hoặc nối ép. Kết dây vào hai bên sườn áo.
May ráp đáy quần (hoặc có thể ráp dây kéo để tiện hơn khi mặc cho bé)
Lên lai tay áo và ống quần.
Luồn thun cửa tay, ống quần, làm khuy, kết nút.
Áo liền quần đô vuông
Dạng áo có ráp đô ở thân trước, tay ngắn
Tính vải
Vải khổ 0,9 m: hai bề dài chung + lai + đường may.
Cách vẽ và cắt
Cách vẽ tương tự như áo liền quần tay dài, bâu lá sen chỉ khác chiều dài tay và chiều dài quần.
Cắt rời phần đô áo và phần thân áo.
Phần thân áo + thêm cho phần rút dún.
Quy trình may
Rút dún phần thân trước và thân sau.
May ráp đô thân trước và thấn sau.
May ráp sườn vai thân trước và thân sau.
Viền vòng cổ: áp dụng đường viền gấp mép.
May giữa đường thân sau.
May đường gài nút thân sau: áp dụng may viền đường xẻ kín, nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Ráp dây kéo phần đáy quần nếu có
Ráp sườn áo: áp dụng đường may nối rẽ.
Lên lai tay, lai quần, kết nút.
Áo choàng liền mũ
Áo gồm có 2 phần thân áo và mũ may nối nhau ở vòng cổ
Tính vải
Vải khổ 0,9 m: một bề dài áo + lai + đường may
Cách vẽ
Thân áo:
Vẽ góc tư hình tròn ABC, bán kính AB = AC = 50 cm (tùy ý).
CC1 = 15 cm, AD = 9,5 cm.
Vẽ ben: EF = 7 cm, rộng ben = 3 cm.

AB: đỉnh mũ = 20 cm.
AD = BC = 30 cm.
BB1 = 12 cm, CC1 = 8 cm. C1C2 = 2 cm.