Quy trình may

Vẽ vòng cổ trước
CE1: vào cổ trước = vào cổ sau = 6 cm
CF1: hạ cổ trước = E1C + 1 cm = 6 cm
Nối E1F1. M là điểm giữa của E1F1
Nối CM1. N là điểm giữa của MM1
Vẽ cong vòng cổ qua các điểm E1, N, F1
Vẽ đường giao khuy song song với CD, cách CD 1.5 cm
Cách cắt
AC là đường vải gấp đôi
Vòng cổ cắt sát (viền bọc mép)
Đường sườn vai chừa 1 cm
Lai áo và đường giao khuy cắt sát
Vải viền: cát vải canh xéo rộng 3 cm
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải
May viền bọc mép vòng nách áo
May can rẽ ráp đường sườn vai trước và sau
May viền bọc mép cổ áo, giao khuy và lai áo
Làm khuy, đính cúc
Áo vạt chéo
Tính vải
40 cm vải khổ 0.9 m
Cách vẽ (minh họa cho bé từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi)
AB: dài áo = Da = 25 cm
AC: rộng áo = ½ Vb + 5 cm = 27 cm
Vẽ vòng cổ sau
AE: vòng cổ sau = 1/5 Vc + 0.5 cm = 5 cm
AF: hạ cổ sau = 1 cm
Vẽ cong vòng cổ EF
Vẽ nách áo
G là điểm giữa của AC
GH: hạ nách = 13.5 cm
GC1 = GC2 = 1.5 cm
Vẽ cong nách áo ở điểm H
Vẽ vòng cổ trước
CE1: vào cổ trước = vào cổ sau = 5 cm
CF1: hạ cổ trước = CE1 + 2.5 cm = 7.5 cm
Nối E1F1. M là điểm giữa của E1F1
Nối CM1. N là điểm giữa của MM1
Vẽ cong vòng cổ qua các điểm E1, N, F1
DO = 9 cm
OP = 12 cm
Nối dài vòng cổ tới điểm P
Náo áo vạt thường thì vẽ đường giao khuy song song với CD, cách CD 1.5 cm
Cách cắt
AC là đường vải gấp đôi
Vòng cổ cắt sát (viền bọc mép)
Đường sườn vai chừa 1 cm
Lai áo và đường giao khuy cắt sát (viền bọc mép)
Vải viền: cắt vải canh xéo rộng 3 cm
Quy trình may
Quy trình may tương tự như áo trấn thủ
Áo tay thường
Tính vải (ví dụ cho bé 3 tháng tuổi)
Kích thước vải cần có: 70 cm x 50 cm
Cách vẽ
AB: dài áo: giống áo trấn thủ
AC: rộng áo: giống áo trấn thủ
Thân áo
Vẽ vòng cổ sau
AE: vào cổ sau = 1/5 vòng cổ + 0.5 cm = 5 cm
AF: hạ cổ sau = ½ AE = 2.5 cm
Vẽ cong vòng cổ sau EF tương tự áo trấn thủ
Vẽ nách áo
AG = CG1: ngang vai = 1/2 Nv 10.5 cm
GH = G1 H1: hạ vai = 1/10 Nv = 2 cm
Vẽ cong nách áo. Khoảng giữa HI vẽ cong 0.5 cm, khoảng giữa JH1 vẽ cong 1 cm